ผู้เข้าชม 61000 ครั้ง Online 6 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 9th / 04 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 11th / 04 / 2015 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 16th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
3ตั้งแต่ Tuesday 17th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 19th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
4ตั้งแต่ Thursday 16th / 04 / 2015 เวลา 09:00:00ถึง Saturday 18th / 04 / 2015 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 18th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Friday 20th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
6ตั้งแต่ Thursday 19th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 21st / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 16th / 04 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 18th / 04 / 2015 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
38399น.ส. บุษบา วันเวียน ม.4/1038
37974นาย รัฐชัย นัยบุตร ม.4/832
41409น.ส. สุวันณา อินตะนัย ม.4/1630
41388นาย ธนพัฒน์ พลเหลา ม.4/1528
39467น.ส. อรยา ยอดลี ม.6/926
38064น.ส. สุรัตน์ธิดา หล้าธรรม ม.4/323
41327นาย อรรถพร จันทะโชติ ม.4/1021
37629นาย ธเนศ ศรีผกาแก้ว ม.5/221
41342น.ส. วราภรณ์ เสาร์ชัย ม.4/1019
39464น.ส. เยาวลักษณ์ สนับหนุน ม.6/919
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011