ผู้เข้าชม 1007142 ครั้ง Online 8 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2จำนวนนักเรียนลงทะเบียน
ก20901แนะแนวเพื่อนที่ปรึกษา1,2,3น.ส. ชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์นาง จันทนา คำแขม43
ก20904ธนาคารความดีธนาคารความดี1,2,3น.ส. เพลินจิตร โพธิ์กระจ่างนาง นิพาพร ตังสุข60
ก20906นันทนาการต้นตำรับความงาม Beauty recipe1,2,3นาย อำนาจ เส้นครามน.ส. จิตนภา ประกิ่ง2
ก20906นันทนาการบอร์ดเกม1,2,3นาย รัฐพล คำแก่นนาย - -60
ก20906นันทนาการบีบอย1,2,3นาย ชัยกฤต อินทะโสน.ส. - -50
ก20906นันทนาการพระเครื่อง1,2,3นาย ณัฐพล พลสมบัตินาง - -1
ก20906นันทนาการลีลาศ1,2,3นาง ปิยะวดี จันปุ่มน.ส. บุญตา โพธิ์งาม1
ก20906นันทนาการศิลปะบำบัด1,2,3นาย ศุภชัย เมตตามนุษย์น.ส. วิราภรณ์ มะโรณีย์11
ก20906นันทนาการสมาธิ1,2,3น.ส. จินตนา พละสรรนาง - -2
ก20906นันทนาการหมากฮอสไทย1,2,3นาย วีรยุทธ เชื้อชมนาง - -8
ก20906นันทนาการเหรียญโปรยทาน1,2,3นาง อรไท อิสานนาง นริศรา พลตรี6
ก20910นักวิทยุสมัครเล่นนักวิทยุสมัครเล่น1,2,3นาย เนวินทร์ วสุกาญจนานนท์นาง - -10
ก20918ยุวบรรณารักษ์ยุวบรรณารักษ์1,2,3นาง สุนันทา บุญเอนกนาง อิศราวรรณ ใจแจ้ง128
ก20919การงานอาชีพฯเกษตร1,2,3นาย จำนงค์ พันธ์รัมย์นาย ทวีป เชาว์วลีรัตน์22
ก20919การงานอาชีพฯเกษตรพอเพียง1,2,3นาย รังสรรค์ สุภารัตน์นาง - -9
ก20919การงานอาชีพฯคอมพิวเตอร์ (Motion infographic)1,2,3นาย ศักดิ์ชาย วรรณวงศ์นาย ไกรลาศ จินจันทร์3
ก20919การงานอาชีพฯคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นกราฟิก)1,2,3น.ส. สมบูรณ์ ดวงพลนาง - -26
ก20919การงานอาชีพฯงานช่างพื้นฐาน1,2,3นาย ดวงแดน วงเดือนนาย กองแก้ว แสนโคตร1
ก20919การงานอาชีพฯช่างเชื่อมไฟฟ้า1,2,3นาย วิสุทธิ์ มีปิดนาง - -9
ก20919การงานอาชีพฯประดิษฐ์คิดสนุก1,2,3นาง เยาวลักษณ์ พิเชฐโสภณนาง ภิภาพร ศรีขัดเค้า10
ก20919การงานอาชีพฯหุ่นยนต์.1,2,3นาย ทองพูน แพงมานาง - -3
ก20921ภาษาต่างประเทศLittle Poet1,2,3นาย ภูวดล วนขุนทดนาง รุ่งนภา นาจำปา4
ก20921ภาษาต่างประเทศครอสเวิร์ด1,2,3นาง รัชนี นวลศิริน.ส. จีระพร บุญสว่าง34
ก20921ภาษาต่างประเทศภาษาจีนหรรษา1,2,3น.ส. ชญาณิกานต์ ขันธ์เพชรน.ส. กฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร26
ก20921ภาษาต่างประเทศภาษาญี่ปุ่น1,2,3น.ส. หทัยรัตน์ อมรเดชากุลนาง - -29
ก20921ภาษาต่างประเทศภาษาฝรั่งเศส1,2,3น.ส. จิรภาภรณ์ ผดุงกิจนาง - -10
ก20921ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน1,2,3นาง พัชนี จุลมินนาง - -31
ก20921ภาษาต่างประเทศละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)1,2,3น.ส. เพ็ญลักคณา ลาลุนนาง - -2
ก20921ภาษาต่างประเทศสนุกไปกับนิทานภาษาอังกฤษ1,2,3น.ส. คคณา แก้วคะตานาง - -5
ก20922ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์1,2,3นาง พิสมัย รักษาผลน.ส. - -4
ก20931วิทยาศาสตร์science show1,2,3นาง บุญฐิตา ศรีภาน.ส. สอิ้งทิพย์ เทียบคุณ2
ก20931วิทยาศาสตร์จรวดขวดน้ำ1,2,3น.ส. อรุณีย์ อรจันทร์น.ส. ปทุมพร พลศักดิ์2
ก20931วิทยาศาสตร์ชีววิทยา1,2,3น.ส. เฉลิมรัก สดไสยนาง - -7
ก20931วิทยาศาสตร์ชีววิทยาน่ารู้1,2,3นาย ณฤทธิ์ วรงค์นาง ธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ1
ก20931วิทยาศาสตร์เด็กวิทย์คิดนอกกรอบ1,2,3นาง กนกวรรณ สะกีพันธ์นาง รุ่งระวีวรรณ ญาณวารี8
ก20931วิทยาศาสตร์นักบินน้อย1,2,3น.ส. สุภรัตน์ แก้วพวงนาง - -40
ก20931วิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์1,2,3นาย เจตนิพิฐ แท่นทองนาง - -19
ก20931วิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์1,2,3นาย วิชัย ลาลุนนาง - -5
ก20931วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (นักพฤกษศาสตร์)1,2,3นาง รัชนี กมลนาง - -4
ก20931วิทยาศาสตร์พิชิตข้อสอบชีววิทยา1,2,3นาง เกศสุดา กำจัดนาง - -6
12345
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011