ผู้เข้าชม 5606625 ครั้ง Online 12 คน
บัญชีรายชื่อนักเรียน
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  : ห้อง  :
เลือกข้อมูล :
รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น ม.ห้อง
46156ด.ช.กิตติขจรโพธิ์พุ่ม21
46157ด.ช.จิรทีปต์สิทธิคำ21
46158ด.ช.ชยพัทธ์เสาศิริ21
46159ด.ช.ชิษณุพงศ์ทวีสุขศิริ21
46160ด.ช.ฌานพจน์สุขกล้า21
46161ด.ช.ฐานวัฒน์โชติการัตน์21
46162ด.ช.ธนกฤตเวียงคำ21
46163ด.ช.นลวัชร์ชาญทะเล21
46164ด.ช.พงศ์พจน์ถาวรยุติการต์21
46165ด.ช.พงษ์ภัทร์ผางภูเขียวแซ่จึง21
46166ด.ช.พงษ์วริษฐ์ประถมปัทมะ21
46167ด.ช.พีรวิชญ์ศรีมงคล21
46168ด.ช.เพชรแผ่นดินแก่นสาร21
46169ด.ช.ภัทรดนัยจำปาขีด21
46170ด.ช.วีระวุฒิสุจริต21
46171ด.ช.ศิวัตย์พร้อมพันธุ์21
46173ด.ญ.ข้าวขวัญศรีเสริม21
46174ด.ญ.คุณข้าวบัวไข21
46175ด.ญ.ฉันทพิชญ์วัฒนกุญชร21
46176ด.ญ.ญาณิศาลิมปิโชติพงษ์21
46177ด.ญ.ณัฐนันท์สีหะวงษ์21
46178ด.ญ.ณัฐนันท์คล้ายประดิษฐ์21
46179ด.ญ.ณัฐวรรณวันซวง21
46180ด.ญ.นวพรวุฒิยาสาร21
46181ด.ญ.นิชชาพรคันศร21
46182ด.ญ.พัทธนันท์วงศ์อนันท์21
46183ด.ญ.พิชาพรดาวเรือง21
46184ด.ญ.ภาพตะวันชิดชม21
46185ด.ญ.ลภัสสินีกล่อมปัญญา21
46186ด.ญ.วรชนกดวงมณี21
46187ด.ญ.วิศัลยาทองปัญญา21
46188ด.ญ.สิริกรเครื่องจันทร์21
46189ด.ญ.สุธีมาล้อมพรม21
46190ด.ญ.อภิรดีบำรุง21
46191ด.ญ.อังควิภาสิงห์สวัสดิ์21
46219ด.ญ.ภัทรียาพรนวลสาย21

 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011