ผู้เข้าชม 5754126 ครั้ง Online 78 คน
บัญชีรายชื่อนักเรียน
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  : ห้อง  :
เลือกข้อมูล :
รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น ม.ห้อง
46922ด.ช.กิตติพัฒน์ไชยมณี11
46923ด.ช.ชุติเทพศรีวงศ์11
46924ด.ช.ณฐภัทรทองตันวรภัทร11
46925ด.ช.ธนเดชนามแก้ว11
46926ด.ช.ธนิกโพธิ์ทอง11
46927ด.ช.ธีธัชจอมเกล้า11
46928ด.ช.ธีรพลสันธนาคร11
46929ด.ช.นิติธรทานกระโทก11
46930ด.ช.โพธิ์พัชระคงสวัสดิ์11
46931ด.ช.ภูมิพัฒน์ธนกรไพโรจน์11
46932ด.ช.รชตสัมพันธ์ประเสริฐ11
46933ด.ช.วชากรปชาคุณานนท์11
46934ด.ช.วรดรพันธ์แก่น11
46935ด.ช.วรภพเติบจันทึก11
46936ด.ช.วุฒิภัทรชิณวงษ์11
46937ด.ช.สถาปนาวงค์ละคร11
46938ด.ช.อัคคณัฐหะโท11
46939ด.ญ.กัลย์สุดาโสภาพันธ์11
46940ด.ญ.กีรติกานวลสาย11
46941ด.ญ.กุลจิราพิมพ์แก้ว11
46942ด.ญ.จิณัฐตาศรีฐาน11
46943ด.ญ.จิรภิญญานาคกระโทก11
46944ด.ญ.ชนิกานต์อมาตย์มนตรี11
46945ด.ญ.ณิชาพัชร์อารีย์11
46946ด.ญ.ธัชชนันท์ช่วงสกุล11
46947ด.ญ.ธัญชนกประพาฬ11
46948ด.ญ.ธัญพรจรัสดำรงค์วัฒน์11
46949ด.ญ.ปณัฏฎารัตนวงศ์11
46950ด.ญ.พรปวีณ์อินทรวงษ์โชติ11
46951ด.ญ.พัชรนันท์จรัสดำรงนิตย์11
46952ด.ญ.แพรวประภัสสรศรีนาม11
46953ด.ญ.เฟืองรัตน์สมัครสมาน11
46954ด.ญ.ภัทรนรีสิงห์คำ11
46955ด.ญ.ภัทรปภาคูณวงษ์11
46956ด.ญ.สิรินันต์โอษะคลัง11
46957ด.ญ.ไอลดาเปี่ยมจาด11

 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011