ผู้เข้าชม 6344094 ครั้ง Online 8 คน
บัญชีรายชื่อนักเรียน
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  : ห้อง  :
เลือกข้อมูล :
รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น ม.ห้อง
46922ด.ช.กิตติพัฒน์ไชยมณี21
46923ด.ช.ชุติเทพศรีวงศ์21
46924ด.ช.ณฐภัทรทองตันวรภัทร21
46925ด.ช.ธนเดชนามแก้ว21
46926ด.ช.ธนิกโพธิ์ทอง21
46927ด.ช.ธีธัชจอมเกล้า21
46928ด.ช.ธีรพลสันธนาคร21
46929ด.ช.นิติธรทานกระโทก21
46930ด.ช.โพธิ์พัชระคงสวัสดิ์21
46931ด.ช.ภูมิพัฒน์ธนกรไพโรจน์21
46932ด.ช.รชตสัมพันธ์ประเสริฐ21
46933ด.ช.วชากรปชาคุณานนท์21
46934ด.ช.วรดรพันธ์แก่น21
46935ด.ช.วรภพเติบจันทึก21
46936ด.ช.วุฒิภัทรชิณวงษ์21
46937ด.ช.สถาปนาวงค์ละคร21
46938ด.ช.อัคคณัฐหะโท21
46939ด.ญ.กัลย์สุดาโสภาพันธ์21
46940ด.ญ.กีรติกานวลสาย21
46941ด.ญ.กุลจิราพิมพ์แก้ว21
46942ด.ญ.จิณัฐตาศรีฐาน21
46943ด.ญ.จิรภิญญานาคกระโทก21
46944ด.ญ.ชนิกานต์อมาตย์มนตรี21
46945ด.ญ.ณิชาพัชร์อารีย์21
46946ด.ญ.ธัชชนันท์ช่วงสกุล21
46947ด.ญ.ธัญชนกประพาฬ21
46948ด.ญ.ธัญพรจรัสดำรงค์วัฒน์21
46949ด.ญ.ปณัฏฎารัตนวงศ์21
46950ด.ญ.พรปวีณ์อินทรวงษ์โชติ21
46951ด.ญ.พัชรนันท์จรัสดำรงนิตย์21
46952ด.ญ.แพรวประภัสสรศรีนาม21
46953ด.ญ.เฟืองรัตน์สมัครสมาน21
46954ด.ญ.ภัทรนรีสิงห์คำ21
46955ด.ญ.ภัทรปภาคูณวงษ์21
46956ด.ญ.สิรินันต์โอษะคลัง21
46957ด.ญ.ไอลดาเปี่ยมจาด21
99999ด.ช.ทดสอบลงทะเบียน21

 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011