ผู้เข้าชม 6344093 ครั้ง Online 7 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
46932ด.ช.รชต สัมพันธ์ประเสริฐ2120
46934ด.ช.วรดร พันธ์แก่น215
46939ด.ญ.กัลย์สุดา โสภาพันธ์2124
46942ด.ญ.จิณัฐตา ศรีฐาน2119
46944ด.ญ.ชนิกานต์ อมาตย์มนตรี2118
46947ด.ญ.ธัญชนก ประพาฬ219
46948ด.ญ.ธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์211
46952ด.ญ.แพรวประภัสสร ศรีนาม2111
46954ด.ญ.ภัทรนรี สิงห์คำ2119
46962ด.ช.ประวีร์ บัวชุม2225
46969ด.ช.ภงศ์พิศิษฎ์ โสพันธ์2234
46975ด.ญ.กัญญ์ชิสา สุริโย2231
46985ด.ญ.ปุณยนุช กระดานพล2249
46987ด.ญ.พัทธนันท์ พรหมภา2212
46990ด.ญ.สิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก2245
47020ด.ญ.พิยดา เชื้อหงษ์2348
47023ด.ญ.มนสิชา ใจเพียร233
47027ด.ญ.สรรพร ทรัพย์ประมูล237
47029ด.ญ.อภิชญา บุญจันทร์2333
47031ด.ช.ณรงค์เดช บุตรเสมียน2447
47039ด.ช.ยศพล บุญชาลี2451
47051ด.ญ.ปริชญา ทิดเมืองเก่า2449
47055ด.ญ.มณีรัตน์ ประเสระกัง248
47068ด.ช.พลภัทร บุญมา2550
47073ด.ญ.ภคมน ไชยอินทร์2552
47570ด.ช.อังศุชวาลย์ ทองเพ็ชร2553
47077ด.ช.กษม ประทุมเทศ2638
47080ด.ช.ชยานนท์ เถระพันธ์2631
47088ด.ช.ปัณณวิชญ์ สมบัติกำไร2653
47094ด.ช.ภูสิงห์ ผาคำ2622
47095ด.ช.วัชรพล สุจริต2621
47163ด.ช.ทักษกร ดวงแก้ว2744
47167ด.ช.นิธิโรจน์ ศรีโสดา2740
47187ด.ญ.ภิญญ์วลัญช์ พงษ์พิพิธธรรม272
47195ด.ญ.อุษณีย์ ทองอันตัง2728
47201ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ บัวพันธ์2842
47211ด.ช.ภูธเนศ พงศ์พีระ2835
47225ด.ญ.ณัฏฐธิดา ฝากทอง2826
47228ด.ญ.นิศารัตน์ หมายชัย2835
47234ด.ญ.ศุภกมณฑ์ คำตานุวงศ์2827
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011