ผู้เข้าชม 743782 ครั้ง Online 77 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
43927ด.ช.พิชัยภูษิต สอนหอม111
43939ด.ญ.ณัฐชนน พรมศร114
43941ด.ญ.ณัฐพร ลำใย117
43943ด.ญ.ณัทภัค อินทฤทธิ์118
43946ด.ญ.ธัญชนก สุขชิต1110
43957ด.ญ.สิรภัทร ดอนพลัด1116
43916ด.ญ.อภิชญา ทองบาง1231
43969ด.ญ.จันทริกา ธรรมนิยม1319
43973ด.ญ.ชินณิชา ปึงเลิศ1314
43978ด.ญ.ธัญวรัตน์ ไพรสารฤทธิ์1330
43984ด.ญ.เพชรชมพู โภชนัง132
44002ด.ช.ณัฐพงษ์ สมหมาย1428
44011ด.ช.พีรณัฐ วรรณสาย1423
44024ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศิริบูรณ์1412
44032ด.ญ.ภัทราวดี ร่วมใจ1424
44528ด.ช.ภัทรพล ใยอิ้ม1534
44109ด.ญ.พัชราภา ศิลปชัย1626
44143ด.ญ.นวรัตน์ สุโพธิ์1729
44144ด.ญ.ประภัสสร เหล่าเรือง1725
44160ด.ช.นำทัพ สมาน1840
44164ด.ช.พงศ์ภรณ์ ยอดใส1827
44182ด.ญ.ฐิติมา สรเดช183
44188ด.ญ.พลอยชมพู บุญตัว185
44198ด.ช.กณวรรธน์ ศิรินัย196
44211ด.ช.รัชชานนท์ นิยม1938
44223ด.ญ.ธมนวรรณ บัวพันธ์1920
44237ด.ญ.อาภากร ภิรมย์1939
44568ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริวัฒนอนันต์1938
44242ด.ช.ชนพล เเสงเเก้ว11015
44271ด.ญ.ศศิพิมล ธนาอัครวัต11038
44272ด.ญ.ศศิภา ทรงงาม11013
44274ด.ญ.สิริยากร สอนพูด11033
43886ด.ญ.ชนกนันท์ ภูกาบิน1119
43889ด.ญ.ญาณภัทร์ วรรณทอง11121
43902ด.ญ.อิสราพร ชาลากูลพฤฒิ11137
44289ด.ญ.กรกนก เลาหพิบูลรัตนา11222
44303ด.ญ.บุปผชาติ บุญศรี11211
44305ด.ญ.พนัชกร ปุลา11235
44326ด.ช.ธีราทร การะเกษ11318
44338ด.ญ.ชณัติญา เจตินัย11329
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011