ผู้เข้าชม 5754124 ครั้ง Online 76 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
46932ด.ช.รชต สัมพันธ์ประเสริฐ113
46934ด.ช.วรดร พันธ์แก่น1116
46939ด.ญ.กัลย์สุดา โสภาพันธ์111
46942ด.ญ.จิณัฐตา ศรีฐาน1115
46944ด.ญ.ชนิกานต์ อมาตย์มนตรี1119
46947ด.ญ.ธัญชนก ประพาฬ114
46948ด.ญ.ธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์115
46952ด.ญ.แพรวประภัสสร ศรีนาม117
46954ด.ญ.ภัทรนรี สิงห์คำ1113
46962ด.ช.ประวีร์ บัวชุม122
46969ด.ช.ภงศ์พิศิษฎ์ โสพันธ์1229
46975ด.ญ.กัญญ์ชิสา สุริโย1225
46985ด.ญ.ปุณยนุช กระดานพล1218
46987ด.ญ.พัทธนันท์ พรหมภา1211
46990ด.ญ.สิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก126
47020ด.ญ.พิยดา เชื้อหงษ์1319
47023ด.ญ.มนสิชา ใจเพียร139
47027ด.ญ.สรรพร ทรัพย์ประมูล138
47029ด.ญ.อภิชญา บุญจันทร์1317
47031ด.ช.ณรงค์เดช บุตรเสมียน1420
47039ด.ช.ยศพล บุญชาลี1421
47055ด.ญ.มณีรัตน์ ประเสระกัง1422
47068ด.ช.พลภัทร บุญมา1531
47073ด.ญ.ภคมน ไชยอินทร์1526
47140ด.ช.วัชรากร คำผง1524
47077ด.ช.กษม ประทุมเทศ1610
47080ด.ช.ชยานนท์ เถระพันธ์1623
47088ด.ช.ปัณณวิชญ์ สมบัติกำไร1612
47094ด.ช.ภูสิงห์ ผาคำ1627
47095ด.ช.วัชรพล สุจริต1628
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011