รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
39668ด.ช.วชิรพล คนเพียร116
39673ด.ช.สืบสกุล คำแสน117
39727ด.ญ.กัลยาณี ผาติกิจ127
39758ด.ช.ชวการ ทองอ้ม137
39809ด.ช.ทวีรัตน์ พรมตา143
39833ด.ญ.ณัฐวดี ศรียอด146
39912ด.ช.ธราเทพ สุจินพรัหม168
39939ด.ญ.ปภาวรินทร์ จันทโคตร164
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011