ผู้เข้าชม 1105977 ครั้ง Online 14 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
45323ด.ญ.กฤตพร เสมอพิทักษ์1113
45329ด.ญ.ณัฐชานันท์ พวงจันทร์1111
45333ด.ญ.ธารรริน เทนสิทธิ์117
45341ด.ญ.อัญชุลี ชัยชาญ118
45362ด.ญ.ชนัญญา แก้วภักดี1225
45365ด.ญ.ณัฏฐณิชา เขาทอง129
45372ด.ญ.พชรมณ วิจารณ์1223
45387ด.ช.ยศภัทร ชนะงาม1320
45392ด.ญ.กุลปริยา ราศรี1321
45394ด.ญ.จิรประภา ศิริบูรณ์1314
45406ด.ญ.พิชชาอร เธียรวรรณ131
45407ด.ญ.พิมพ์นภิสา พูลแก้ว1318
45410ด.ญ.รติมา ท้าวนิล1320
45414ด.ญ.สาธิรีน สีสรรค์1325
45415ด.ญ.สุกฤตา จิตต์งาม1324
45416ด.ญ.สุนทราภรณ์ สอนไชญาติ133
45581ด.ช.ญาณวุฒิ พลขันธ์136
45430ด.ญ.กชพร อยู่หนูพะเนาว์142
45436ด.ญ.ณปภัช ดวนใหญ่1419
45449ด.ญ.มิลิน มณีนิล1412
45452ด.ญ.ศิริกาญจน์ วรรณา1410
45456ด.ญ.สุภัสสรา ชาน้อย144
45496ด.ช.ธีรศักดิ์ ลบยุทธ165
45498ด.ช.ปิยะบุตร ภูมิภักดิ์1615
45519ด.ญ.ปิยะพร สมนึก1622
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011