ผู้เข้าชม 1007155 ครั้ง Online 7 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
44611ด.ญ.กัญญาภัค มณีอำพันธุ์1120
44620ด.ญ.ปรมาภรณ์ บุญเย็น1132
44624ด.ญ.แพรทอง วงษ์พินิจ1118
44625ด.ญ.ภิสฌาธรณ์ โสพันธ์1126
44695ด.ญ.กาญจน์ธีรา พรหมคุณ1229
44705ด.ญ.นภัสกรณ์ เครื่องทอง121
44716ด.ญ.อริสาภรณ์ บัวสิริพงษ์1216
44735ด.ญ.จิรชยา รุญเจริญ1338
44737ด.ญ.ชมพูนุช รักษ์คง1342
44742ด.ญ.ทักษอร ขันตี1330
44747ด.ญ.นันทัชพร มโนรัตน์1317
44759ด.ช.จิรวัฒน์ คำเพราะ1425
44761ด.ช.ภูมิรพี วรนุช1411
44775ด.ญ.ชนัญชิดา มุตตาวรงค์1438
44780ด.ญ.สุวภัทร แสนการุณ1436
44789ด.ญ.ลักษิกา ผาคำ143
44790ด.ญ.ภรภัทร หลักทอง145
44791ด.ญ.ณัฐกฤตา เชื้อเพ็ง1428
44793ด.ญ.ณัฐฐาพร รัตนะวัน149
44794ด.ญ.จิณณพัต สมเสนาะ1423
44797ด.ญ.ลักษิกา สองศร1434
44827ด.ญ.ปภาวี พละวิชัย1644
44861ด.ญ.ปภาวี สมงาม177
44871ด.ญ.วิศัลย์ศยา มีบุญ1743
44874ด.ญ.ศุภิสรา ภักดีสมัย1713
44896ด.ญ.ณัฐพิมล ทองหล่ำ1819
44914ด.ญ.ศิรภัสสร หึมวัง184
45268ด.ช.พัฒนศักดิ์ แสงงาม1847
44940ด.ญ.ณภัทร สินกิติกุล196
44951ด.ญ.พุทธรัตน์ แซ่อึ้ง1935
44966ด.ช.ธีรภัทร ขอบเขต11014
44982ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชิณวงศ์11045
44989ด.ญ.พิชามญชุ์ สุวรรณศรี1108
45032ด.ญ.นันทาภิวัฒน์ ศรีหะโคตร์11143
45040ด.ญ.สริดา สุระไชย11124
45062ด.ญ.กุลธิดา ธรรมวงค์11246
45080ด.ญ.ศุภรัตน์ ทองทัพ11221
45089ด.ช.ธารินทร์ ดวงธนู11340
45101ด.ญ.กรกันยา พรมศรี11337
45106ด.ญ.ดาริน ซอนทรัพย์11322
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011