รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
39668ด.ช.วชิรพล คนเพียร116
39673ด.ช.สืบสกุล คำแสน117
39833ด.ญ.ณัฐวดี ศรียอด146
39901ด.ญ.อภิรดา สมภาค1511
40496ด.ช.กษิดิศ วันสุดล1511
39939ด.ญ.ปภาวรินทร์ จันทโคตร164
40013ด.ช.นรินทร์ ถนัดรอบ1812
40016ด.ช.พิชัย ชื่นตา1813
40491ด.ช.อภิศักดิ์ ชั่งทอง1812
40062ด.ช.ธีรเดช บุญหนา1910
40067ด.ช.ภวิศ บุญมา1911
40071ด.ช.วิมุต หลักหนองจิก1912
40089ด.ญ.ธนนันท์ สมบัน1913
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011