ผู้เข้าชม 434195 ครั้ง Online 6 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
43148ด.ช.ธนวิชญ์ พวงอก1140
43161ด.ช.รามิล สมัญญา1116
43165ด.ญ.กนกกาญจน์ บุญปัญญา1138
43170ด.ญ.ฐิติพร แก้วมงคล1140
43175ด.ญ.ปานชีวา เพ็งชัย1118
43180ด.ญ.วริศา ก้อนแก้ว1138
43182ด.ญ.อภิญญา ด่านลี1129
43222ด.ญ.สุภาพร หมายสุข1229
43267ด.ช.ชลธิศ ผาเงิน1419
43270ด.ช.ธัชชัย เพิ่มการ1431
43280ด.ช.ศุภกฤษณ์ สารีบุตร1434
43281ด.ช.อติรุจ จิตโชติ1432
43327ด.ญ.ญาธิชา จักรเเก้ว1514
43328ด.ญ.ณัฐณิชา พงพันเทา1540
43337ด.ญ.วริยา สืบสิมมา1540
43339ด.ญ.สิริยากร พลภักดี1530
43412ด.ญ.ธิญาดา นักดนตรี1725
43488ด.ญ.ฐปิตา สุขโนนจารย์1911
43491ด.ญ.ธารทอง สุขหุ้ม1940
43514ด.ช.บวรวิชร์ ตางาม11035
43528ด.ญ.ชมพูนุท ไชยสนาม11040
43538ด.ญ.สุทธิดา ศรีบุญเรือง11012
43568ด.ญ.ธารน้ำ เทนสิทธิ์1113
43571ด.ญ.ปริวศา คำวงค์1115
43573ด.ญ.ปุณิกา แซ่ฉั่ว1111
43575ด.ญ.พิมพ์ชนก สืบเสน1114
43579ด.ญ.อัญชิษฐา ศรไชย1112
43443ด.ญ.กิติญาดา ขาวสะอาด11242
43596ด.ญ.กัณก์ยาณัฏฐ์ วราพฤกษ์11240
43598ด.ญ.ขวัญหทัย พิลาทอง11240
43606ด.ญ.นงนภัส อุ่นใจ11241
43607ด.ญ.นภาวรรณ สมนึก11217
43609ด.ญ.ปรานต์กมล ปานทอง11236
43610ด.ญ.ปัญญดา แก้วภักดี11224
43613ด.ญ.พีรดา เจือจันทร์11241
43614ด.ญ.มนัญฑิตา สาระไทย1129
43617ด.ญ.สรวีย์ เหล่าศักดิ์ศรี11213
43618ด.ญ.สุตาภัทร พงษ์เพชร1127
43619ด.ญ.สุเมธินี เศษโถ11242
43634ด.ช.ภัทรพล เคลิ้มขวัญ11340
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011