ผู้เข้าชม 1007159 ครั้ง Online 6 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
44611ด.ญ. กัญญาภัค มณีอำพันธุ์11
44620ด.ญ. ปรมาภรณ์ บุญเย็น11
44624ด.ญ. แพรทอง วงษ์พินิจ11
44625ด.ญ. ภิสฌาธรณ์ โสพันธ์11
44695ด.ญ. กาญจน์ธีรา พรหมคุณ12
44705ด.ญ. นภัสกรณ์ เครื่องทอง12
44716ด.ญ. อริสาภรณ์ บัวสิริพงษ์12
44735ด.ญ. จิรชยา รุญเจริญ13
44737ด.ญ. ชมพูนุช รักษ์คง13
44742ด.ญ. ทักษอร ขันตี13
44747ด.ญ. นันทัชพร มโนรัตน์13
44759ด.ช. จิรวัฒน์ คำเพราะ14
44761ด.ช. ภูมิรพี วรนุช14
44775ด.ญ. ชนัญชิดา มุตตาวรงค์14
44780ด.ญ. สุวภัทร แสนการุณ14
44789ด.ญ. ลักษิกา ผาคำ14
44790ด.ญ. ภรภัทร หลักทอง14
44791ด.ญ. ณัฐกฤตา เชื้อเพ็ง14
44793ด.ญ. ณัฐฐาพร รัตนะวัน14
44794ด.ญ. จิณณพัต สมเสนาะ14
44797ด.ญ. ลักษิกา สองศร14
44827ด.ญ. ปภาวี พละวิชัย16
44861ด.ญ. ปภาวี สมงาม17
44871ด.ญ. วิศัลย์ศยา มีบุญ17
44874ด.ญ. ศุภิสรา ภักดีสมัย17
45268ด.ช. พัฒนศักดิ์ แสงงาม18
44896ด.ญ. ณัฐพิมล ทองหล่ำ18
44914ด.ญ. ศิรภัสสร หึมวัง18
44940ด.ญ. ณภัทร สินกิติกุล19
44951ด.ญ. พุทธรัตน์ แซ่อึ้ง19
44966ด.ช. ธีรภัทร ขอบเขต110
44982ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชิณวงศ์110
44989ด.ญ. พิชามญชุ์ สุวรรณศรี110
45032ด.ญ. นันทาภิวัฒน์ ศรีหะโคตร์111
45040ด.ญ. สริดา สุระไชย111
45062ด.ญ. กุลธิดา ธรรมวงค์112
45080ด.ญ. ศุภรัตน์ ทองทัพ112
45089ด.ช. ธารินทร์ ดวงธนู113
45101ด.ญ. กรกันยา พรมศรี113
45106ด.ญ. ดาริน ซอนทรัพย์113
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011