ผู้เข้าชม 743814 ครั้ง Online 63 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
43927ด.ช. พิชัยภูษิต สอนหอม11
43939ด.ญ. ณัฐชนน พรมศร11
43941ด.ญ. ณัฐพร ลำใย11
43943ด.ญ. ณัทภัค อินทฤทธิ์11
43946ด.ญ. ธัญชนก สุขชิต11
43957ด.ญ. สิรภัทร ดอนพลัด11
43916ด.ญ. อภิชญา ทองบาง12
43969ด.ญ. จันทริกา ธรรมนิยม13
43973ด.ญ. ชินณิชา ปึงเลิศ13
43978ด.ญ. ธัญวรัตน์ ไพรสารฤทธิ์13
43984ด.ญ. เพชรชมพู โภชนัง13
44002ด.ช. ณัฐพงษ์ สมหมาย14
44011ด.ช. พีรณัฐ วรรณสาย14
44024ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศิริบูรณ์14
44032ด.ญ. ภัทราวดี ร่วมใจ14
44528ด.ช. ภัทรพล ใยอิ้ม15
44109ด.ญ. พัชราภา ศิลปชัย16
44143ด.ญ. นวรัตน์ สุโพธิ์17
44144ด.ญ. ประภัสสร เหล่าเรือง17
44160ด.ช. นำทัพ สมาน18
44164ด.ช. พงศ์ภรณ์ ยอดใส18
44182ด.ญ. ฐิติมา สรเดช18
44188ด.ญ. พลอยชมพู บุญตัว18
44198ด.ช. กณวรรธน์ ศิรินัย19
44211ด.ช. รัชชานนท์ นิยม19
44223ด.ญ. ธมนวรรณ บัวพันธ์19
44237ด.ญ. อาภากร ภิรมย์19
44568ด.ญ. วนัสนันท์ ศิริวัฒนอนันต์19
44242ด.ช. ชนพล เเสงเเก้ว110
44271ด.ญ. ศศิพิมล ธนาอัครวัต110
44272ด.ญ. ศศิภา ทรงงาม110
44274ด.ญ. สิริยากร สอนพูด110
43886ด.ญ. ชนกนันท์ ภูกาบิน111
43889ด.ญ. ญาณภัทร์ วรรณทอง111
43902ด.ญ. อิสราพร ชาลากูลพฤฒิ111
44289ด.ญ. กรกนก เลาหพิบูลรัตนา112
44303ด.ญ. บุปผชาติ บุญศรี112
44305ด.ญ. พนัชกร ปุลา112
44326ด.ช. ธีราทร การะเกษ113
44338ด.ญ. ชณัติญา เจตินัย113
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011