ผู้เข้าชม 1105982 ครั้ง Online 13 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
45323ด.ญ. กฤตพร เสมอพิทักษ์11
45329ด.ญ. ณัฐชานันท์ พวงจันทร์11
45333ด.ญ. ธารรริน เทนสิทธิ์11
45341ด.ญ. อัญชุลี ชัยชาญ11
45362ด.ญ. ชนัญญา แก้วภักดี12
45365ด.ญ. ณัฏฐณิชา เขาทอง12
45372ด.ญ. พชรมณ วิจารณ์12
45387ด.ช. ยศภัทร ชนะงาม13
45581ด.ช. ญาณวุฒิ พลขันธ์13
45392ด.ญ. กุลปริยา ราศรี13
45394ด.ญ. จิรประภา ศิริบูรณ์13
45406ด.ญ. พิชชาอร เธียรวรรณ13
45407ด.ญ. พิมพ์นภิสา พูลแก้ว13
45410ด.ญ. รติมา ท้าวนิล13
45414ด.ญ. สาธิรีน สีสรรค์13
45415ด.ญ. สุกฤตา จิตต์งาม13
45416ด.ญ. สุนทราภรณ์ สอนไชญาติ13
45430ด.ญ. กชพร อยู่หนูพะเนาว์14
45436ด.ญ. ณปภัช ดวนใหญ่14
45449ด.ญ. มิลิน มณีนิล14
45452ด.ญ. ศิริกาญจน์ วรรณา14
45456ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย14
45496ด.ช. ธีรศักดิ์ ลบยุทธ16
45498ด.ช. ปิยะบุตร ภูมิภักดิ์16
45519ด.ญ. ปิยะพร สมนึก16
45602ด.ญ. กันญ์ชินี พงศ์เมธินทร์17
45655ด.ญ. ธัญวรัตน์ ถาวร18
45664ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ อภิรักษ์อาภรณ์18
45667ด.ญ. สุตานี ทองทัย18
45672ด.ช. ณัฎฐพัชร ศรีนา19
45684ด.ช. เลิศพิสิษฐ์ ดวงแก้วกัณหา19
45693ด.ญ. ชนาภา สมิงทอง19
45709ด.ญ. ศิริวรรณ ชูจิตต์19
45711ด.ญ. ศุภิสรา ไชยดรุณ19
45795ด.ญ. ลภัสรดา วรรณศิริ111
45809ด.ช. เจตนิพัทธ์ ภูทิพย์112
45869ด.ญ. กัญญาภัทร แก้วแสน113
45873ด.ญ. ชญานี โคตรประทุม113
45883ด.ญ. บรรพตรี แก้วคันโท113
45893ด.ญ. สุชานันท์ ละขะไพ113
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011