ผู้เข้าชม 79300 ครั้ง Online 4 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
40634ด.ญ. อาทิตยาภรณ์ ชาลี12
40735ด.ช. กรรชัย ปัททุม15
40764ด.ญ. ฐิตาภา ทะคำวงศ์15
40811ด.ญ. จิราภรณ์ อ่อนอก16
41442ด.ช. ธนพล มาตยารักษ์119
41016ด.ญ. ธันย์ชนก ประดับสุข110
41054ด.ญ. ปิยธิดา อสิพงษ์111
39706ด.ช. จิรทีปต์ เหมือนวงษ์ธรรม22
39715ด.ช. พธัญญู แสนสุข22
39868ด.ช. ยงยศ อบรม25
39965ด.ช. ปิยะพงษ์ หอมหุน27
39973ด.ช. สมทรง สารพงษ์27
40055ด.ช. เกรียงไกร มุลกะกุล29
40075ด.ช. อรรคพล สายคง29
40126ด.ญ. กนกพร สุภาพ210
40133ด.ญ. ณัฐพร แซ่คู210
40136ด.ญ. นภัสรากร คำผาย210
40138ด.ญ. นัยนา หาจักร210
40146ด.ญ. ศุภิสรา สอนหอม210
40150ด.ญ. อภิชญา มะรีจันทร์210
39875ด.ช. อริญชัย ไชยศรีษะ212
38466น.ส. อิสริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง34
38930ด.ญ. สุพรรษา สยุมพร34
38961ด.ญ. กนกวรรณ มหาลวเลิศ34
38962ด.ญ. กรกนก พรหมคุณ34
38975ด.ญ. ปภาดา ใสกระจ่าง34
38977ด.ญ. รักสกุล อัมภรัตน์34
38978ด.ญ. รัตนาภรณ์ รองเมือง34
39539ด.ญ. มาลินี พรรณนา34
40520ด.ญ. สวรรญา บุญเคน34
39040ด.ช. เถลิงศักดิ์ สุวรรณพันธ์36
39053ด.ช. อภินันท์ พิมพ์นนท์36
39085ด.ช. เจษฎากร สังข์แก้ว37
39131ด.ช. จตุรพร โกมุทพงษ์38
39133ด.ช. เจษฎาภรณ์ ภูมิลำนำ38
39148ด.ช. ศิรชัช คันศร38
39177ด.ช. เฉลิมเกียรติ โพธิ์สาชัย39
39180ด.ช. ทวีศักดิ์ สารีบุตร39
39186ด.ช. ปุณยวีร์ พูลแก้ว39
39188ด.ช. พฤติพงศ์ คำเนตร39
123
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011