ผู้เข้าชม 12643 ครั้ง Online 24 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
39668ด.ช. วชิรพล คนเพียร11
39673ด.ช. สืบสกุล คำแสน11
40496ด.ช. กษิดิศ วันสุดล15
39901ด.ญ. อภิรดา สมภาค15
40062ด.ช. ธีรเดช บุญหนา19
40067ด.ช. ภวิศ บุญมา19
40071ด.ช. วิมุต หลักหนองจิก19
40089ด.ญ. ธนนันท์ สมบัน19
40106ด.ช. เจษฎา เพียรหัด110
39521ด.ช. ธีรภัทร พันธมี21
39010ด.ญ. จีรนันท์ โพธิ์งาม25
39015ด.ญ. ดวงแข ชนะชัย25
39018ด.ญ. เบญญภา โพธิ์ทอน25
39029ด.ญ. ณัฐธิดา วงศ์สรรพธิสา25
39565ด.ญ. กิตติยา ก่ำแก้ว25
39045ด.ช. ปัณณวิชญ์ ดวงสิมา26
39050ด.ช. สุรศักดิ์ เรืองศรี26
39078ด.ช. สิปปกร สุริโย26
39525ด.ช. นนทพัทธ์ แสงอรุณ26
40514ด.ช. นวพล บุญจรัส26
39060ด.ญ. ญาดาวดี ลาลับ26
39062ด.ญ. ณัฐพร เกสร26
39066ด.ญ. ปริยา สินไชย26
39068ด.ญ. ปิ่นชนก ศักดาลักษณ์26
39080ด.ญ. ศิริขวัญ นารี26
39537ด.ญ. ภัทรดา วันทา26
39083ด.ช. กำธร อุ่นคำ27
38070ด.ช. คณาธิป ธรรมบุตร33
38705ด.ช. นัทธพงษ์ สายแก้ว33
39610ด.ญ. สุนิชา หนุนวงศ์34
38167ด.ช. กฤษฎากร สาทอง35
38172ด.ช. ธนกร พวงพลอย35
38173ด.ช. ธนภูมิ เย็นอนงค์35
38178ด.ช. พุฒิพัฒน์ สิริพงศ์ชัย35
38179ด.ช. ภานุพงษ์ รองเมือง35
38182ด.ช. ศตพล ทาโสม35
38185ด.ช. สุริยา กันหา35
38195ด.ญ. ธิดารัตน์ มูลเหล็ก35
38198ด.ญ. ปนิดาพร เทสันตะ35
38204ด.ญ. พิศมัย เกษหอม35
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011