ผู้เข้าชม 5754131 ครั้ง Online 79 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
46932ด.ช. รชต สัมพันธ์ประเสริฐ11
46934ด.ช. วรดร พันธ์แก่น11
46939ด.ญ. กัลย์สุดา โสภาพันธ์11
46942ด.ญ. จิณัฐตา ศรีฐาน11
46944ด.ญ. ชนิกานต์ อมาตย์มนตรี11
46947ด.ญ. ธัญชนก ประพาฬ11
46948ด.ญ. ธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์11
46952ด.ญ. แพรวประภัสสร ศรีนาม11
46954ด.ญ. ภัทรนรี สิงห์คำ11
46962ด.ช. ประวีร์ บัวชุม12
46969ด.ช. ภงศ์พิศิษฎ์ โสพันธ์12
46975ด.ญ. กัญญ์ชิสา สุริโย12
46985ด.ญ. ปุณยนุช กระดานพล12
46987ด.ญ. พัทธนันท์ พรหมภา12
46990ด.ญ. สิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก12
47020ด.ญ. พิยดา เชื้อหงษ์13
47023ด.ญ. มนสิชา ใจเพียร13
47027ด.ญ. สรรพร ทรัพย์ประมูล13
47029ด.ญ. อภิชญา บุญจันทร์13
47031ด.ช. ณรงค์เดช บุตรเสมียน14
47039ด.ช. ยศพล บุญชาลี14
47055ด.ญ. มณีรัตน์ ประเสระกัง14
47068ด.ช. พลภัทร บุญมา15
47140ด.ช. วัชรากร คำผง15
47073ด.ญ. ภคมน ไชยอินทร์15
47077ด.ช. กษม ประทุมเทศ16
47080ด.ช. ชยานนท์ เถระพันธ์16
47088ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมบัติกำไร16
47094ด.ช. ภูสิงห์ ผาคำ16
47095ด.ช. วัชรพล สุจริต16
47163ด.ช. ทักษกร ดวงแก้ว17
47167ด.ช. นิธิโรจน์ ศรีโสดา17
47187ด.ญ. ภิญญ์วลัญช์ พงษ์พิพิธธรรม17
47191ด.ญ. วีรยา สุขสำราญ17
47195ด.ญ. อุษณีย์ ทองอันตัง17
47201ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ บัวพันธ์18
47211ด.ช. ภูธเนศ พงศ์พีระ18
47225ด.ญ. ณัฏฐธิดา ฝากทอง18
47228ด.ญ. นิศารัตน์ หมายชัย18
47234ด.ญ. ศุภกมณฑ์ คำตานุวงศ์18
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011