ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
40634ด.ญ. อาทิตยาภรณ์ ชาลี12
40735ด.ช. กรรชัย ปัททุม15
40764ด.ญ. ฐิตาภา ทะคำวงศ์15
40811ด.ญ. จิราภรณ์ อ่อนอก16
41442ด.ช. ธนพล มาตยารักษ์119
41016ด.ญ. ธันย์ชนก ประดับสุข110
41054ด.ญ. ปิยธิดา อสิพงษ์111
39706ด.ช. จิรทีปต์ เหมือนวงษ์ธรรม22
39965ด.ช. ปิยะพงษ์ หอมหุน27
39973ด.ช. สมทรง สารพงษ์27
40055ด.ช. เกรียงไกร มุลกะกุล29
40075ด.ช. อรรคพล สายคง29
39875ด.ช. อริญชัย ไชยศรีษะ212
38466น.ส. อิสริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง34
38930ด.ญ. สุพรรษา สยุมพร34
38961ด.ญ. กนกวรรณ มหาลวเลิศ34
38962ด.ญ. กรกนก พรหมคุณ34
38975ด.ญ. ปภาดา ใสกระจ่าง34
38977ด.ญ. รักสกุล อัมภรัตน์34
38978ด.ญ. รัตนาภรณ์ รองเมือง34
38984ด.ญ. ศิริดารัตน์ ปลาทอง34
39539ด.ญ. มาลินี พรรณนา34
40520ด.ญ. สวรรญา บุญเคน34
39040ด.ช. เถลิงศักดิ์ สุวรรณพันธ์36
39053ด.ช. อภินันท์ พิมพ์นนท์36
39186ด.ช. ปุณยวีร์ พูลแก้ว39
39191ด.ช. วรศักดิ์ บุญสาลี39
39197ด.ช. อนวัช เพ็ชรจอหอ39
38736ด.ช. เฉลิมเดช ตฤณวิวัฒน์311
38738ด.ช. ชินดนัย ทองสุ311
38742ด.ช. ณัทภัค วรรณวงศ์311
38744ด.ช. ธนบัตร สวัสดี311
38746ด.ช. นนทพันธุ์ จรรยากรณ์311
38750ด.ช. พงศธร อินตะนัย311
38752ด.ช. พีรพัฒน์ เสรีขจรจารุ311
38753ด.ช. ภัทรพล บุญแซม311
38754ด.ช. ภูมิไท สันติแสงทอง311
38760ด.ช. สรวิชญ์ สีสุกไฮ้311
38762ด.ช. สุชน ประเสริฐ311
38766ด.ช. วงศ์วริศ พันธ์เจริญ311
12

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011