ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
41519ด.ช. พัฒนพงศ์ คำนวล12
41613ด.ช. ธนบูลย์ แก้วคำ14
41615ด.ช. ธนาธิป ชมภูพื้น14
41646ด.ญ. พิชชาพร สอนภักดี14
41708ด.ช. ณัฐชนน บุดดี16
41760ด.ช. ธีระศักดิ์ วิชาศิลป์17
41824ด.ช. ศุภสัณห์ สุพรม18
41835ด.ญ. ธัญชนก รจนัย18
41867ด.ช. ปฏิพล ใยพันธ์19
41889ด.ญ. ปัญญพร สุทนต์19
41945ด.ญ. วิยดา โอชารส110
42040ด.ช. กิตติศักดิ์ วรนุช113
42053ด.ช. ปรเมศรวร์ ดวงแก้ว113
40545ด.ช. ปรเมศวร์ จันทร์แจ่ม21
40555ด.ช. เสรฎฐวุฒิ ศรีจันทรา21
40615ด.ญ. ธนพร อุดทา22
40689ด.ช. ญัฐฐิวัฒน์ โคษา24
40690ด.ช. ณัฐวุฒิ ตอนศรี24
40693ด.ช. ธนากร สิงห์ลี24
40698ด.ช. เพชรแท้ พวงสุวรรณ์24
40700ด.ช. ลัทธพล สาโสดา24
40702ด.ช. ศุภกร อรรคบุตร24
40706ด.ช. สิทธิพงษ์ คิดไว24
40730ด.ญ. ศิลป์ศุภา พรหมประดิษฐ์24
40754ด.ช. สรายุธ รัศมี25
40841ด.ช. ทิวทัศน์ เขมรทอง27
40874ด.ญ. ปรียาภรณ์ เสมศรี27
40936ด.ช. ชัยมงคล กระสังข์29
40957ด.ช. สุกษฎิ์ เต็งสิริ29
40996ด.ช. พงศพัฒน์ ราชปัก210
41449ด.ช. ทวีศักดิ์ ขันทอง210
41008ด.ญ. กนกพิชญ์ เนตรโม210
41014ด.ญ. ชินศิริ จรุงศรี210
41019ด.ญ. นริศรา บุรณะ210
41022ด.ญ. พรนิชา บุญต่อ210
41033ด.ญ. อริสา แซ่จัง210
39708ด.ช. ณัฏฐกรร์ พิลา32
39859ด.ช. เดชบุญ ไรกลาง35
39868ด.ช. ยงยศ อบรม35
39870ด.ช. วรพล พรหมทอง35
12

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011