ผู้เข้าชม 95644 ครั้ง Online 2 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
40634ด.ญ. อาทิตยาภรณ์ ชาลี12
40735ด.ช. กรรชัย ปัททุม15
40764ด.ญ. ฐิตาภา ทะคำวงศ์15
40811ด.ญ. จิราภรณ์ อ่อนอก16
41442ด.ช. ธนพล มาตยารักษ์119
41016ด.ญ. ธันย์ชนก ประดับสุข110
41054ด.ญ. ปิยธิดา อสิพงษ์111
39706ด.ช. จิรทีปต์ เหมือนวงษ์ธรรม22
39965ด.ช. ปิยะพงษ์ หอมหุน27
39973ด.ช. สมทรง สารพงษ์27
40055ด.ช. เกรียงไกร มุลกะกุล29
40075ด.ช. อรรคพล สายคง29
40126ด.ญ. กนกพร สุภาพ210
40133ด.ญ. ณัฐพร แซ่คู210
40136ด.ญ. นภัสรากร คำผาย210
40138ด.ญ. นัยนา หาจักร210
40146ด.ญ. ศุภิสรา สอนหอม210
40150ด.ญ. อภิชญา มะรีจันทร์210
39875ด.ช. อริญชัย ไชยศรีษะ212
38466น.ส. อิสริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง34
38930ด.ญ. สุพรรษา สยุมพร34
38961ด.ญ. กนกวรรณ มหาลวเลิศ34
38962ด.ญ. กรกนก พรหมคุณ34
38975ด.ญ. ปภาดา ใสกระจ่าง34
38977ด.ญ. รักสกุล อัมภรัตน์34
38978ด.ญ. รัตนาภรณ์ รองเมือง34
38984ด.ญ. ศิริดารัตน์ ปลาทอง34
39539ด.ญ. มาลินี พรรณนา34
40520ด.ญ. สวรรญา บุญเคน34
39040ด.ช. เถลิงศักดิ์ สุวรรณพันธ์36
39053ด.ช. อภินันท์ พิมพ์นนท์36
39177ด.ช. เฉลิมเกียรติ โพธิ์สาชัย39
39180ด.ช. ทวีศักดิ์ สารีบุตร39
39182ด.ช. นิติพงษ์ จ๊อกกวี้39
39186ด.ช. ปุณยวีร์ พูลแก้ว39
39188ด.ช. พฤติพงศ์ คำเนตร39
39191ด.ช. วรศักดิ์ บุญสาลี39
39192ด.ช. วิทยา ชัยชาญ39
39197ด.ช. อนวัช เพ็ชรจอหอ39
38736ด.ช. เฉลิมเดช ตฤณวิวัฒน์311
123
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011