ผู้เข้าชม 134647 ครั้ง Online 15 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
41613ด.ช. ธนบูลย์ แก้วคำ14
41615ด.ช. ธนาธิป ชมภูพื้น14
41619ด.ช. ปานนั้น อ่อนทุม14
42283ด.ช. ธนภัทร ทาอินทร์16
41867ด.ช. ปฏิพล ใยพันธ์19
42040ด.ช. กิตติศักดิ์ วรนุช113
42053ด.ช. ปรเมศรวร์ ดวงแก้ว113
40615ด.ญ. ธนพร อุดทา22
40689ด.ช. ญัฐฐิวัฒน์ โคษา24
40690ด.ช. ณัฐวุฒิ ตอนศรี24
40693ด.ช. ธนากร สิงห์ลี24
40695ด.ช. บรรณวิชญ์ จำปี24
40698ด.ช. เพชรแท้ พวงสุวรรณ์24
40699ด.ช. ภัทรพล พิมพ์คงคา24
40700ด.ช. ลัทธพล สาโสดา24
40702ด.ช. ศุภกร อรรคบุตร24
40704ด.ช. สรอรรถ วรจิตร24
40705ด.ช. สิทธิชัย เกิดแก้ว24
40706ด.ช. สิทธิพงษ์ คิดไว24
40730ด.ญ. ศิลป์ศุภา พรหมประดิษฐ์24
40754ด.ช. สรายุธ รัศมี25
40874ด.ญ. ปรียาภรณ์ เสมศรี27
40936ด.ช. ชัยมงคล กระสังข์29
40939ด.ช. โชติวิชช์ ขุขันธิน29
40941ด.ช. ทรงเกียรติ บรรจงจิตร29
40943ด.ช. ธนวัฒน์ สยุมพร29
40947ด.ช. ธีรเดช แซ่ลี้29
40953ด.ช. ภานุพงศ์ เอื้อสามาลย์29
40957ด.ช. สุกษฎิ์ เต็งสิริ29
40996ด.ช. พงศพัฒน์ ราชปัก210
41449ด.ช. ทวีศักดิ์ ขันทอง210
41008ด.ญ. กนกพิชญ์ เนตรโม210
41014ด.ญ. ชินศิริ จรุงศรี210
41019ด.ญ. นริศรา บุรณะ210
41022ด.ญ. พรนิชา บุญต่อ210
41033ด.ญ. อริสา แซ่จัง210
42191ด.ช. วิษณุพงษ์ พลทา32
39926ด.ญ. กรกนก ทองดีเลิศ36
39944ด.ญ. มุทิตา นิทัศนกุล36
39945ด.ญ. รักษิตา ไพรบึง36
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011