ผู้เข้าชม 346636 ครั้ง Online 8 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
42397ด.ช. ณัฐดนัย ลาประวัติ13
42453ด.ช. พิทวัส ไสยจิต14
42466ด.ช. อภิเดช รัศมี14
42500ด.ช. ธีรวัฒน์ ชิณพันธ์15
42549ด.ช. นันทยศ อบอุ่น16
42559ด.ช. อธิเมศร์ สาระฉัตรภิรมย์16
42585ด.ญ. สุปวีร์ มั่งคั่ง16
42586ด.ญ. สุพิชญา ศิลาชัย16
42684ด.ญ. วิรัณวรา ศิลารักษ์18
42710ด.ช. วัฒกานต์ มณีวงษ์19
42747ด.ช. ชยพัทธ์ มีชัยธนกิตติ์110
42750ด.ช. ณัฐวุฒิ มะลิซ้อน110
42908ด.ญ. ประภานิชพิชญา ขนวน113
41492ด.ช. พงศธร ทบนา21
41483ด.ญ. ชลธิชา เกื้อกูล21
41499ด.ญ. อโณทัย คำแสงดี21
41507ด.ช. คูณญภัฎณช์ เจริญศริรัฎถกร22
41511ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ชิณวงค์22
41512ด.ช. ธนกร คำหล้า22
41604ด.ช. กิตติภพ บุญต่อ24
41606ด.ช. เกียรติศักดิ์ ศรีนารักษ์24
41608ด.ช. จารุกิตต์ จันทร์ส่อง24
41612ด.ช. ณัฐธนภัทร โคตุทา24
41621ด.ช. พบธรรม โพธิ์บอน24
41624ด.ช. วุฒิภัทร สมาน24
41625ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ24
41651ด.ญ. อมิตา แก้วมณี24
41586ด.ช. ชินโรจน์ รุญเจริญ25
41660ด.ช. ณัฐภาส ชิณวงค์25
41673ด.ช. โมไนย บุญมี25
41705ด.ช. ครรชิต บรรจงจิตร26
41721ด.ช. ยงยุทธ กฤษเนตร26
43116ด.ช. สุรวิทย์ สมบรรณ์26
41775ด.ช. อภิณัฐ แซ่ฉั่ว27
43121ด.ช. ธนกฤต พรมชาติ27
41804ด.ช. กิตติทัศน์ มูลสมบัติ28
41809ด.ช. ณัฐชนน กำจร28
41824ด.ช. ศุภสัณห์ สุพรม28
41825ด.ช. ศุภากร ฉิมงามเสริฐ28
41826ด.ช. อัฐพล วรรณา28
123
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011