ผู้เข้าชม 208849 ครั้ง Online 11 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
41492ด.ช. พงศธร ทบนา21
41483ด.ญ. ชลธิชา เกื้อกูล21
41499ด.ญ. อโณทัย คำแสงดี21
41507ด.ช. คูณญภัฎณช์ เจริญศริรัฎถกร22
41512ด.ช. ธนกร คำหล้า22
41604ด.ช. กิตติภพ บุญต่อ24
41606ด.ช. เกียรติศักดิ์ ศรีนารักษ์24
41612ด.ช. ณัฐธนภัทร โคตุทา24
41621ด.ช. พบธรรม โพธิ์บอน24
41624ด.ช. วุฒิภัทร สมาน24
41625ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ24
41651ด.ญ. อมิตา แก้วมณี24
41705ด.ช. ครรชิต บรรจงจิตร26
41721ด.ช. ยงยุทธ กฤษเนตร26
41804ด.ช. กิตติทัศน์ มูลสมบัติ28
41809ด.ช. ณัฐชนน กำจร28
41825ด.ช. ศุภากร ฉิมงามเสริฐ28
41862ด.ช. ทักษิณ ทองแป29
41876ด.ช. อภิสิทธิ์ บุญจันทร์29
41879ด.ญ. กุลธิดา บุษบงค์29
41881ด.ญ. ชฎาพร รัตนประภาศิลป์29
41888ด.ญ. ปริยากร ชัยเหลา29
41890ด.ญ. ปาระมี ปริสัจจนันท์29
41891ด.ญ. ปาริชาติ ภูทวี29
41893ด.ญ. ภิณลดา ธรรมคุณ29
41894ด.ญ. มลนิตา สมยา29
41897ด.ญ. ศุภศร สมบัวคู29
41920ด.ช. ศรายุธ ศรีนอก210
41930ด.ญ. ชนาภา สมุนไพร210
41936ด.ญ. ธฤดี เฉลิมชัย210
41947ด.ญ. ศศิกานต์ ประสาน210
42056ด.ช. ปิยวัฒน์ วิถี213
42061ด.ช. อติชาต กุลปอม213
40538ด.ช. จิระศักดิ์ พื้นพันธ์31
40547ด.ช. พชร จันทชิต31
40548ด.ช. พิฐรัช พรหมคุณ31
40549ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ วงศ์จร31
40555ด.ช. เสรฎฐวุฒิ ศรีจันทรา31
40556ด.ช. หฤษฏ์ ทองละมุล31
42274ด.ช. ศุภวิชญ์ ขุนศรี31
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011