ผู้เข้าชม 6344098 ครั้ง Online 6 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
46932ด.ช. รชต สัมพันธ์ประเสริฐ21
46934ด.ช. วรดร พันธ์แก่น21
46939ด.ญ. กัลย์สุดา โสภาพันธ์21
46942ด.ญ. จิณัฐตา ศรีฐาน21
46944ด.ญ. ชนิกานต์ อมาตย์มนตรี21
46947ด.ญ. ธัญชนก ประพาฬ21
46948ด.ญ. ธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์21
46952ด.ญ. แพรวประภัสสร ศรีนาม21
46954ด.ญ. ภัทรนรี สิงห์คำ21
46962ด.ช. ประวีร์ บัวชุม22
46969ด.ช. ภงศ์พิศิษฎ์ โสพันธ์22
46975ด.ญ. กัญญ์ชิสา สุริโย22
46985ด.ญ. ปุณยนุช กระดานพล22
46987ด.ญ. พัทธนันท์ พรหมภา22
46990ด.ญ. สิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก22
47020ด.ญ. พิยดา เชื้อหงษ์23
47023ด.ญ. มนสิชา ใจเพียร23
47027ด.ญ. สรรพร ทรัพย์ประมูล23
47029ด.ญ. อภิชญา บุญจันทร์23
47031ด.ช. ณรงค์เดช บุตรเสมียน24
47039ด.ช. ยศพล บุญชาลี24
47051ด.ญ. ปริชญา ทิดเมืองเก่า24
47055ด.ญ. มณีรัตน์ ประเสระกัง24
47068ด.ช. พลภัทร บุญมา25
47570ด.ช. อังศุชวาลย์ ทองเพ็ชร25
47073ด.ญ. ภคมน ไชยอินทร์25
47077ด.ช. กษม ประทุมเทศ26
47080ด.ช. ชยานนท์ เถระพันธ์26
47088ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมบัติกำไร26
47094ด.ช. ภูสิงห์ ผาคำ26
47095ด.ช. วัชรพล สุจริต26
47163ด.ช. ทักษกร ดวงแก้ว27
47167ด.ช. นิธิโรจน์ ศรีโสดา27
47187ด.ญ. ภิญญ์วลัญช์ พงษ์พิพิธธรรม27
47195ด.ญ. อุษณีย์ ทองอันตัง27
47201ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ บัวพันธ์28
47211ด.ช. ภูธเนศ พงศ์พีระ28
47225ด.ญ. ณัฏฐธิดา ฝากทอง28
47228ด.ญ. นิศารัตน์ หมายชัย28
47234ด.ญ. ศุภกมณฑ์ คำตานุวงศ์28
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011