ผู้เข้าชม 43312 ครั้ง Online 5 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
39706ด.ช. จิรทีปต์ เหมือนวงษ์ธรรม22
39868ด.ช. ยงยศ อบรม25
39965ด.ช. ปิยะพงษ์ หอมหุน27
39973ด.ช. สมทรง สารพงษ์27
40055ด.ช. เกรียงไกร มุลกะกุล29
39875ด.ช. อริญชัย ไชยศรีษะ212
38930ด.ญ. สุพรรษา สยุมพร34
38961ด.ญ. กนกวรรณ มหาลวเลิศ34
38962ด.ญ. กรกนก พรหมคุณ34
38975ด.ญ. ปภาดา ใสกระจ่าง34
38977ด.ญ. รักสกุล อัมภรัตน์34
38978ด.ญ. รัตนาภรณ์ รองเมือง34
39539ด.ญ. มาลินี พรรณนา34
40520ด.ญ. สวรรญา บุญเคน34
39040ด.ช. เถลิงศักดิ์ สุวรรณพันธ์36
39053ด.ช. อภินันท์ พิมพ์นนท์36
39131ด.ช. จตุรพร โกมุทพงษ์38
39133ด.ช. เจษฎาภรณ์ ภูมิลำนำ38
39148ด.ช. ศิรชัช คันศร38
39177ด.ช. เฉลิมเกียรติ โพธิ์สาชัย39
39180ด.ช. ทวีศักดิ์ สารีบุตร39
39186ด.ช. ปุณยวีร์ พูลแก้ว39
39188ด.ช. พฤติพงศ์ คำเนตร39
39191ด.ช. วรศักดิ์ บุญสาลี39
39192ด.ช. วิทยา ชัยชาญ39
39197ด.ช. อนวัช เพ็ชรจอหอ39
39245ด.ช. อนุศาสตร์ ภารสุวรรณ310
38736ด.ช. เฉลิมเดช ตฤณวิวัฒน์311
38738ด.ช. ชินดนัย ทองสุ311
38744ด.ช. ธนบัตร สวัสดี311
38746ด.ช. นนทพันธุ์ จรรยากรณ์311
38750ด.ช. พงศธร อินตะนัย311
38752ด.ช. พีรพัฒน์ เสรีขจรจารุ311
38753ด.ช. ภัทรพล บุญแซม311
38754ด.ช. ภูมิไท สันติแสงทอง311
38760ด.ช. สรวิชญ์ สีสุกไฮ้311
38762ด.ช. สุชน ประเสริฐ311
38766ด.ช. วงศ์วริศ พันธ์เจริญ311
38767ด.ช. ธนาพล แสงสว่าง311
38731ด.ญ. กชกร บังเอิญ311
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011