ผู้เข้าชม 83017 ครั้ง Online 3 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
41613ด.ช. ธนบูลย์ แก้วคำ14
41615ด.ช. ธนาธิป ชมภูพื้น14
41617ด.ช. นนทวัฒน์ ศรีลาชัย14
41619ด.ช. ปานนั้น อ่อนทุม14
41708ด.ช. ณัฐชนน บุดดี16
41720ด.ช. ภูริเดช เครือจันทร์16
42283ด.ช. ธนภัทร ทาอินทร์16
41760ด.ช. ธีระศักดิ์ วิชาศิลป์17
41867ด.ช. ปฏิพล ใยพันธ์19
41922ด.ช. สหรัถ ประสานวัน110
42040ด.ช. กิตติศักดิ์ วรนุช113
42053ด.ช. ปรเมศรวร์ ดวงแก้ว113
40550ด.ช. ภูมิชัย แสงงาม21
40553ด.ช. สิทธินนท์ เพ็งภา21
40586ด.ช. จิรวัฒน์ บุญวาส22
40615ด.ญ. ธนพร อุดทา22
40689ด.ช. ญัฐฐิวัฒน์ โคษา24
40690ด.ช. ณัฐวุฒิ ตอนศรี24
40693ด.ช. ธนากร สิงห์ลี24
40695ด.ช. บรรณวิชญ์ จำปี24
40698ด.ช. เพชรแท้ พวงสุวรรณ์24
40699ด.ช. ภัทรพล พิมพ์คงคา24
40700ด.ช. ลัทธพล สาโสดา24
40702ด.ช. ศุภกร อรรคบุตร24
40704ด.ช. สรอรรถ วรจิตร24
40705ด.ช. สิทธิชัย เกิดแก้ว24
40706ด.ช. สิทธิพงษ์ คิดไว24
40730ด.ญ. ศิลป์ศุภา พรหมประดิษฐ์24
40754ด.ช. สรายุธ รัศมี25
40874ด.ญ. ปรียาภรณ์ เสมศรี27
40936ด.ช. ชัยมงคล กระสังข์29
40939ด.ช. โชติวิชช์ ขุขันธิน29
40941ด.ช. ทรงเกียรติ บรรจงจิตร29
40943ด.ช. ธนวัฒน์ สยุมพร29
40947ด.ช. ธีรเดช แซ่ลี้29
40951ด.ช. พีรณัฐ เวธย์สิริยานันท์29
40953ด.ช. ภานุพงศ์ เอื้อสามาลย์29
40957ด.ช. สุกษฎิ์ เต็งสิริ29
40996ด.ช. พงศพัฒน์ ราชปัก210
41449ด.ช. ทวีศักดิ์ ขันทอง210
12
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011