ผู้เข้าชม 300977 ครั้ง Online 32 คน
 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
42397ด.ช. ณัฐดนัย ลาประวัติ13
42453ด.ช. พิทวัส ไสยจิต14
42466ด.ช. อภิเดช รัศมี14
42549ด.ช. นันทยศ อบอุ่น16
42559ด.ช. อธิเมศร์ สาระฉัตรภิรมย์16
42585ด.ญ. สุปวีร์ มั่งคั่ง16
42586ด.ญ. สุพิชญา ศิลาชัย16
42684ด.ญ. วิรัณวรา ศิลารักษ์18
42685ด.ญ. ศิริภัสสรณ์ จัตตุเรศ18
42690ด.ญ. อารดา ศรีภา18
42709ด.ช. วณัฐนันท์ จันทะสอน19
42710ด.ช. วัฒกานต์ มณีวงษ์19
42747ด.ช. ชยพัทธ์ มีชัยธนกิตติ์110
42750ด.ช. ณัฐวุฒิ มะลิซ้อน110
41492ด.ช. พงศธร ทบนา21
41483ด.ญ. ชลธิชา เกื้อกูล21
41499ด.ญ. อโณทัย คำแสงดี21
41507ด.ช. คูณญภัฎณช์ เจริญศริรัฎถกร22
41512ด.ช. ธนกร คำหล้า22
41604ด.ช. กิตติภพ บุญต่อ24
41606ด.ช. เกียรติศักดิ์ ศรีนารักษ์24
41612ด.ช. ณัฐธนภัทร โคตุทา24
41621ด.ช. พบธรรม โพธิ์บอน24
41624ด.ช. วุฒิภัทร สมาน24
41625ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ24
41586ด.ช. ชินโรจน์ รุญเจริญ25
41660ด.ช. ณัฐภาส ชิณวงค์25
41673ด.ช. โมไนย บุญมี25
41705ด.ช. ครรชิต บรรจงจิตร26
41708ด.ช. ณัฐชนน บุดดี26
41720ด.ช. ภูริเดช เครือจันทร์26
41775ด.ช. อภิณัฐ แซ่ฉั่ว27
41804ด.ช. กิตติทัศน์ มูลสมบัติ28
41809ด.ช. ณัฐชนน กำจร28
41824ด.ช. ศุภสัณห์ สุพรม28
41825ด.ช. ศุภากร ฉิมงามเสริฐ28
41826ด.ช. อัฐพล วรรณา28
41862ด.ช. ทักษิณ ทองแป29
41881ด.ญ. ชฎาพร รัตนประภาศิลป์29
41888ด.ญ. ปริยากร ชัยเหลา29
123
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011