ผู้เข้าชม 434194 ครั้ง Online 6 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
43148ด.ช. ธนวิชญ์ พวงอก11
43161ด.ช. รามิล สมัญญา11
43165ด.ญ. กนกกาญจน์ บุญปัญญา11
43170ด.ญ. ฐิติพร แก้วมงคล11
43175ด.ญ. ปานชีวา เพ็งชัย11
43180ด.ญ. วริศา ก้อนแก้ว11
43182ด.ญ. อภิญญา ด่านลี11
43192ด.ช. นิติพงศ์ นรมาตย์12
43203ด.ญ. กัญญาภัทร์ ขาวจัตุรัส12
43204ด.ญ. กานต์ชนิดา คำสุข12
43207ด.ญ. ฐิติพร พรหมทา12
43209ด.ญ. นริศรา จารึกธรรม12
43221ด.ญ. สุพิชฌาย์ สุทนต์12
43222ด.ญ. สุภาพร หมายสุข12
43234ด.ช. ภัทรพงศ์ แถวนาม13
43239ด.ช. ศดิศเทพ เทศะบำรุง13
43242ด.ญ. กัญญาภัค นันทวงษ์13
43247ด.ญ. ชนากานต์ อ่อนคำ13
43249ด.ญ. ญาณิศา พงษ์เกษ13
43250ด.ญ. ณัฐชยา ศรีธัญรัตน์13
43255ด.ญ. นุชศรา ศรีมะณี13
43258ด.ญ. พรสวรรค์ ศรีคราม13
43261ด.ญ. รศิตา แสงนนท์13
43267ด.ช. ชลธิศ ผาเงิน14
43270ด.ช. ธัชชัย เพิ่มการ14
43280ด.ช. ศุภกฤษณ์ สารีบุตร14
43281ด.ช. อติรุจ จิตโชติ14
43291ด.ญ. ณัฐรุจา เสนคราม14
43292ด.ญ. ดนุกร จำลองพันธ์14
43294ด.ญ. ธีริศรา บุตรราช14
43295ด.ญ. บวรลักษณ์ พัชรพงศ์พันธ์14
43296ด.ญ. เปรมยุดา รุ่งทิวาเลิศล้ำ14
43299ด.ญ. ภริตพร พรมสำลี14
43327ด.ญ. ญาธิชา จักรเเก้ว15
43328ด.ญ. ณัฐณิชา พงพันเทา15
43337ด.ญ. วริยา สืบสิมมา15
43339ด.ญ. สิริยากร พลภักดี15
43366ด.ญ. ชุติกาญจน์ จันตะ16
43368ด.ญ. ฐิตารีย์ ระดมเล็ก16
43377ด.ญ. พีรกานต์ พุฒธรรม16
123456
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011